KAM

Kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu (KAM)

De BFBN behartigt de belangen van leden op het gebied van kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu (KAM). Zo kan wettelijke regelgeving aanleiding zijn tot het tijdig nemen van maatregelen binnen de fabrieken en kunnen ontwikkelingen in processen en producten bij fabrieken aanleiding geven tot aanpassingen in de regelgeving. Op dit gebied is de adviescommissie KAM het klankbord voor de BFBN. Deze commissie toetst de programma’s op nut, noodzaak, praktische uitvoerbaarheid en volledigheid en adviseert het Algemeen Bestuur. Onder de adviescommissie KAM ressorteren twee werkgroepen: de werkgroep Duurzaamheid en de werkgroep Arbo&Veiligheid.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

BFBN is partner van MVO Nederland. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt voor de leden van de BFBN in dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de effecten op mens en milieu als gevolg van de productie van betonproducten. Dit doen ze door verantwoord om te gaan met de gezondheid van hun medewerkers en met het milieu. Er worden bewuste keuzes gemaakt voor het gebruik van grondstoffen en energie, zodat de impact hiervan op mens en milieu beperkt is.

Lees hier op welke terreinen de BFBN actief is voor u wat betreft KAM.

 

 

De volgende productsectoren vallen onder de BFBN

AB-FAB
AGRAB
BB&S
BEST
VPB