Wat doet de BFBN voor u op het gebied van KAM?

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu

De BFBN zet zich in voor haar leden op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Een enorm breed werkterrein, waarbinnen veel werk wordt verzet. De actielijst van de BFBN is veel te lang om hier te tonen, daarom een aantal voorbeelden.

 

Belangenbehartiging

De BFBN vertegenwoordigt de leden op het gebied van kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu in tal van externe commissies en was daarmee ook in 2015 betrokken bij de ontwikkelingen en regelgeving op dit gebied.
Enkele van deze commissies zijn:

• KOMO Adviesraad;
• Green Deal Verduurzaming Betonketen en voorbereiding Betonakkoord;
• College van deskundigen Recyclinggranulaten;
• College van deskundigen Korrelvormige materialen;
• NVTB: Adviescollege Milieu en Kwaliteit (AMK);
• NEN: Schaduwcommissie korrelvormige materialen;
• Projectgroep Radon en projectgroep StraVen;
• BIBM Environmental committee;
• SBRCUR commissie Groen beton;
• SBRCUR commissie duurzame en betrouwbare betonconstructies;
• MVO Netwerk brancheorganisaties;
• Bedrijfslevenoverleg Activiteitenbesluit;
• Brancheoverleg Ondernemingsdossier;
• Platform bodemkwaliteit.

 

Kwaliteit

Op 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) van kracht geworden. Producten waarvoor een geharmoniseerde productnorm bestaat moeten vanaf die datum zijn voorzien van CE markering en een Prestatieverklaring, de Declaration of Performance (DoP). De BFBN geeft uitleg en ondersteuning bij het gebruik van CE markering en het opstellen van de DoP.

 

Arbeidsveiligheid

De BFBN zet zich samen met haar leden in voor een veilige branche. Doel is telkens om veiligheidsbewustzijn op de kaart te zetten, of belangrijker: tussen de oren te krijgen. Momenteel loopt het project Voortdurend Veilig.

 

Milieu

Producenten die aangesloten zijn bij de BFBN gaan zorgvuldig om met ons milieu en dus met grondstoffen en energie. Bij de genomen maatregelen staat de duurzaamheid van beton in de gehele levenscyclus centraal. Enkele van de projecten waar de BFBN zich voor inspant:

– Actualiseren LCA’s;

– Verlagen van het klinkergehalte in beton;

– Rekenprogramma CO2 emissie;

– Stimuleren van de recycling van beton.

 

 

De volgende productsectoren vallen onder de BFBN

AB-FAB
AGRAB
BB&S
BEST
VPB