Vertrouwenspersoon

Veilige werkomgeving

Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Daar hoort bij dat u aandacht heeft voor ongewenste omgangsvormen tussen medewerkers onderling. Hieronder worden alle (grensoverschrijdende) gedragingen en handelingen verstaan, die door een werknemer in uw organisatie als kwetsend of vernederend kunnen worden ervaren. Denk aan (verbale) agressie of geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie.

Gericht beleid

De Inspectie SZW kan van werkgevers eisen dat ze ‘een gericht beleid’ voeren om discriminatie en andere ongewenste omgangsvromen tegen te gaan. Wordt een werknemer met ongewenste omgangsvormen geconfronteerd, dan is het fijn als hij of zij zich tot een vertrouwenspersoon kan wenden. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon of het instellen van een klachtencommissie beschouwt de Inspectie SZW als goede praktijkvoorbeelden, die navolging verdienen in de betonindustrie.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan iemand zijn van het bedrijf zelf of het kan een externe vertrouwenspersoon zijn. Betonhuis heeft geconstateerd dat niet alle bedrijven de mogelijkheid bieden om een vertrouwenspersoon te benaderen. Daarom kunnen lidbedrijven van de BFBN via Betonhuis een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon. Betonhuis werkt hierin samen met het bureau De Vertrouwenspersoon.

De Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon heeft een landelijke dekking met vertrouwenspersonen die al jarenlang werkzaam zijn op dit gebied. Zij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV) en houden zich dagelijks bezig met het onderwerp. Er zijn 3 personen aangewezen, elk voor een eigen regio. Vaak verloopt het contact telefonisch, maar het kan ook op locatie.

Contactgegevens

De vertrouwenspersonen bij de Vertrouwenspersoon zijn:

  • Regio noord/west: Inge van Hunnik: e-mail hunnik@devertrouwenspersoon.nl
  • Regio midden: Jeroen Zweerts zweerts@devertrouwenspersoon.nl
  • Regio zuid: Frank Hazewinkel hazewinkel@devertrouwenspersoon.nl

Zij zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer 088-1119910 of via e-mail.

De grenzen van deze regio’s zijn niet strak afgebakend. Medewerkers kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon die het meest in aanmerking komt.

Kosten

Betonhuis draagt de algemene kosten voor het beschikbaar stellen van de vertrouwenspersonen en een landelijk opererende klachtenfunctionaris. De kosten voor de gesprekken van medewerkers met de vertrouwenspersonen, adviezen, het beantwoorden van vragen, het eventueel begeleiden naar een klachtencommissie én kosten van het gebruik van een klachtencommissie komen voor rekening van uw bedrijf. Het uurtarief van de vertrouwenspersoon bedraagt € 125,-, dat van de klachtenfunctionaris € 165,-. Kosten voor een klachtenonderzoek worden apart in rekening gebracht.